De Kracht van Acht

De Kracht van Acht

Over de Kracht van 8

Respect voor jezelf en je omgeving

De kracht van 8 is een methodiek om bewust en met respect voor jezelf en de omgeving te leren leven. In de methodiek, die is ontwikkeld door gezins- en kindercoach Margrete Stoute-Boots, staan 8 (universele) waarden centraal: zelfrespect, eigenwaarde, verdraagzaamheid, samenwerking, verbinding, respect voor de ander en liefde voor jezelf en voor de ander. Deze waarden worden concreet, zichtbaar en overdraagbaar gemaakt door middel van allerlei activiteiten en veel herhaling in de handelingen. Dat leidt ertoe dat het vanzelfsprekend wordt om meer respectvol met elkaar om te gaan. In de methode ligt de nadruk op positieve uitgangspunten. We benoemen wat we wél willen in plaats van wat we niet willen.

De Kracht van 8

  • 1Ik ben mezelf
  • 2Ik ben eerlijk
  • 3Ik heb respect voor mezelf, de ander en mijn omgeving
  • 4Ik help, deel en werk samen
  • 5Ik luister naar mezelf en naar de ander
  • 6Ik zeg wat ik graag wil
  • 7Ik kan steeds opnieuw beginnen
  • 8Ik hoor bij alles en iedereen

Kracht 1: jezelf zijn

Alles start vanuit jezelf. Iedereen is uniek! Wie ben jij? Hoe laat je jezelf zien aan anderen? In al je contacten neem je jezelf mee, en je kunt pas goed met een ander omgaan, als je ook met jezelf kan omgaan. Welke talenten heb je? Kun je jezelf accepteren en waarderen, met al je kwaliteiten en wat je nog wilt leren? Dit gevoel van eigenwaarde en liefde voor jezelf begint, als je als kind diep van binnen weet, dat er van je gehouden wordt en dat je van jezelf mag houden precies zoals je bent. Kinderen hebben van nature de drang om het beste in zichzelf tot uiting te brengen, om te worden wie ze in diepste wezen zijn, en ze hebben ons nodig om hen daarbij te helpen. Het leukste dat je kunt worden is jezelf.

Kracht 2: eerlijk zijn

Dit tweede thema heeft niet alleen met jezelf te maken, maar ook met het contact dat je met een ander hebt. Eerlijkheid is daarbij een belangrijke waarde. Wat is waar voor jou? Iedereen heeft een geweten, een soort binnenstem, die je waarschuwt als je iets doet of zegt, wat niet strookt met je eigen gevoel voor waarden of dat van de groep waarin je leeft. Bij dit thema hebben we het ook over emoties en gevoelens. Het eerlijk uiten van gevoelens leidt tot een kwetsbare opstelling. Kwetsbaarheid roept heel snel eerlijkheid op! Daardoor ontstaat meer begrip voor elkaar, wat kan leiden tot een oplossing van conflicten. Het is nog niet zo gemakkelijk eerlijk te zijn met jezelf, het is veel gemakkelijker eerlijk te zijn met andere mensen.

Kracht 3: respect

Dit thema gaat over respect en ook over vriendschap. In het woordenboek staat voor respect: eerbied, ontzag, bewondering. Respecteren is eerbiedigen, naar iemands wens handelen. Je kunt pas respect hebben voor een ander, als je respect hebt voor jezelf! Zelfrespect komt bij thema 1 en 2 aan de orde. Vervolgens kijken we met respect naar de ander en willen we accepteren dat een ander anders is en dat dat goed is, zonder oordeel. Acceptatie is een levenslange dans; hoe meer je het doet, hoe beter je erin wordt!

Kracht 4: samenwerken

Samen ontdekken hoe de 8 krachten van De Kracht van 8 doorwerken in speel- en leersituaties is hierbij de uitdaging. Iedereen is even waardevol in een samenwerkingssituatie; je kunt van elkaar leren en je kunt elkaar helpen. Plezier, overleg, creativiteit, eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn een uitvloeisel hiervan. Samen sta je sterk.

Kracht 5: luisteren

Naar elkaar luisteren is het begin van begrijpen. Deze uitspraak brengt ons bij het wezenlijke doel van communicatie; elkaar écht verstaan. Het vermogen om te horen is hiervoor niet genoeg; echt luisteren is ontvangen! Effectief luisteren brengt de behoeften en wensen van jezelf en de ander aan het licht. Er is gebleken dat als je luisteren traint, je er beter in wordt, en zo voor een betere communicatie kunt zorgen. Een mens heeft twee oren en één mond; om twee keer meer te luisteren dan te praten!

Kracht 6: zeggen wat we graag willen

Het is niet vanzelfsprekend dat de ander jouw wensen weet en begrijpt; vertel hem dus wat je wensen zijn, met respect; dan kan dat leiden tot begrip en een welwillende houding. Wanneer je spreekt vanuit positiviteit, dus zegt wat je wél wilt, in plaats van wat je niet wilt, is het voor de ander gemakkelijker om rekening met je te houden en aan jouw behoeften tegemoet te komen. Als je veel woorden nodig hebt om te zeggen wat je in gedachten hebt, denk dan wat langer na.

Kracht 7: opnieuw beginnen

Als er een conflict is zijn de voorgaande thema’s te gebruiken om tot de kern van het conflict te komen; de laatste stap is dan elkaar vergeven en opnieuw beginnen. Elkaar vergeven is nog niet zo gemakkelijk, maar het geeft wel een gevoel van ruimte en vrijheid om verder te kunnen leven. We hoeven niet te weten hoe we kunnen vergeven, als we maar bereid zijn om te vergeven. Het wonder van vergeven is; van angst naar liefde gaan.

Kracht 8 : iedereen hoort erbij

Elk mens is altijd deel van een groep; gezin, familie, vrienden, klas, club, volk, wereld, heelal……. Binnen die groep willen we ons evenwicht vinden en gelukkig worden. Dat gaat echter niet vanzelf. Het vereist van ons een eigen activiteit in de voorgaande thema’s. De uitkomsten van die activiteit vormen De Kracht van 8!

De kleuren in de windmolen staan symbool voor de Kracht van 8. Wanneer alle kleuren worden samengevoegd ontstaat de kleur wit; de kleur van eenheid!

Historie “De Kracht van 8”

De Kracht van 8 is als antwoord ontstaan in de praktijk op de vraag hoe pesten en pestgedrag effectief kon worden bestreden. Pestgedrag en gepest worden veroorzaken veel onrust, onzekerheid, zorg, frustraties en angsten, bij zowel kinderen als de volwassenen om de kinderen heen. Op de basisschool waar De Kracht van 8 is ontstaan, was men op zoek naar een manier om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te ondersteunen en te stimuleren. Deze school wilde niet langer werken aan het oplossen van incidenten alléén, maar wilde ook een meer structurele aanpak van respectvol omgaan met jezelf en elkaar ontwikkelen. Dit legde de basis voor De Kracht van 8. Later bleek de methode ook buiten de schoolmuren zeer bruikbaar te zijn. Intussen wordt De Kracht van 8 ook in de thuissituatie ingezet en op de naschoolse opvang. Ook voor de begeleiding van kinderen in coaching- en therapiesituaties is de methode succesvol gebleken.